Fixed dates tours to Kyrgyzstan

Fixed dates tours to Kyrgyzstan